Nordtvet skole

Generelt om skolen


Nordtvet skole er en barneskole som ligger på Kalbakken i Groruddalen. Nærmeste naboer er Grorud skole, Rødtvet skole, Apalløkka skole og Groruddalen skole.

Det er ved årets skolestart 430 elever ved skolen. Disse er fordelt på 17 klasser, dvs. tre klasser på 1., 2. og 3. trinn og to klasser på de øvrige trinn. I tillegg har skolen fire spesialgrupper for elever med sammensatte lærevansker. Disse gruppene er byomfattende og tar inn elever fra hele Oslo. Elevene som går der blir fraktet med drosje til og fra skolen.

Skolens visjon er "Med tro på oss selv og hverandre, strekker vi oss mot nye mål". 

Skolen har ca. 60% minoritetsspråklige elever. Vi vil at alle elever skal trives og føle seg trygge. Derfor arbeides det mye med holdningsskapende arbeid, bl.a. gjennom deltakelse i Olweus handlingsplan mot mobbing.

Skolen vår ligger fint til med både marka, Alnaeleva og store grøntarealer i nærheten. Elevene er derfor mye ute, og det legges vekt på å gi dem kjennskap til nærmiljøet. I Lillomarka har vi en lavvo som benyttes flittig.

Høsten 2004 ble det avsluttet et stort bygge- og rehabiliteringsprosjekt. Skolen ble da et flott, moderne skoleanlegg med gode arbeidsforhold for både små og store. Klasserommene er lyse og innbydende med moderne inventar, og lærerne har fått hensiktsmessige arbeidsplasser. Både elever og lærere har god tilgang til IKT-utstyr, og vi har et nytt og moderne mediatek som benyttes flittig i undervisningen. Det vil gi oss enda bedre mulighet for å skape et levende og kreativt læringsmiljø.

Historikk


19. august 1954 stod Nordtvet skole klar til å ta i mot elever fra Kalbakken, Flaen, Sletteløkka og Veitvet. Det var en moderne skole som bestod av tre lave paviljonger, som ble tatt i bruk. Det startet 338 elever, fordelt på 1., 2. og 3. klasse. Det skulle gå enda tre år før hovedbygningen stod klar, og først da var Nordtvet skole blitt en fullverdig 1-7 skole.

Utbyggingen i strøket fortsatte, og det førte til en voldsom elevtallsøkning for skolen. På det meste var det 1700 elever ved skolen. De første elevene kom kl. 8.00, og de siste forlot skolen kl. 17.30! Situasjonen forandret seg da Veitvet skole ble åpnet i 1957. Senere ble det også bygget skoler på Ammerud og Rødtvet.

På 60- og 70-tallet sank elevtallet ved skolen, og det ble ledig romkapasitet. Tøyenhagen skole, etablert spesialskole for barn med lærevansker, drev sin undervisning i gamle og dårlige lokaler i Lakkegata. Det ble vedtatt å flytte skolen til den opprinnelige småskolebygningen (paviljongen) ved Nordtvet skole. Etter en del ombygging flyttet elever og lærer fra Tøyenhagen inn i nyoppussede lokaler i 1977. Denne skolen fikk nå navnet Kalbakken skole.

På slutten av 70-tallet ble spesialskoleloven fjernet, og alle elever skulle behandles etter samme lovverk. Samtidig pågikk debatten om større integrering i den ordinære skolen. I 1988 ble Nordtvet skole og Kalbakken skole slått sammen til en skole under felles ledelse. Nordtvet skole er i dag en forsterket grunnskole med fire byomfattende spesialgrupper for elever med lærevansker i tillegg til 16 ordinære klasser.

I perioden 1985-1996 var Nordtvet skole også ungdomsskole, men i august 1997 flyttet ungdomsskolen ned til Groruddalen skole.

1997 ble et merkeår for norsk skole. Skoleløpet ble utvidet med ett år ved at 6-åringene gjorde sitt inntog i skolen, og vi fikk en ny læreplan, L 97, som la grunnlaget for en ny elevrolle- og en ny lærerrolle. Begrepet ”uteskole” kom på timeplanen, og i den forbindelse fikk Nordtvet skole satt opp en lavvo ved Vesletjern. Den har vært, og er, til stor glede for skolens elever.

Bygningsmessig har det skjedd veldig mye i løpet av de siste årene. Det startet med at ventilasjonsanlegget fungerte svært dårlig og måtte skiftes, men etter mange runder med politikere og stort engasjement fra foresatte, ble det vedtatt at hele skoleanlegget skulle totalrenoveres. Byggearbeidene startet våren 2001 med at paviljongene, som var skolens første bygg, ble revet. I løpet av ett år reiste det seg et moderne skolebygg. Deretter ble resten av bygningsmassen rehabilitert. Sommeren 2004 stod hele anlegget ferdig. Den 10. september 2004 foretok byråd for barn og utdanning, Torgeir Ødegaard, den høytidelige åpningen av ”nye” Nordtvet skole. Dette ble også innledningen til feiringen av skolens 50-årsjubileum.

Skolebygningene


Et omfattende bygge- og rehabiliteringsprosjekt av Nordtvet skole ble satt i gang i 2000. Prosjektet besto både av nybygg og total rehabilitering av eksisterende bygg. Prosjektet ble avsluttet høsten 2004.

Nybygget sto ferdig til skolestart i 2002 og rommer lokaler for 1.-4. klassetrinn, to smågrupper, datarom, arbeidsplasser for lærerne og Aktivitetsskolen. Bygget er satt opp i 1-2 etasjer i hesteskoform som omkranser et åpent atrium. Herfra har man utsikt over de grønne gresslettene på idrettsbanen. Den fløyen på nybygget som vender mot hovedbygningen, har to etasjer. Bygget er oppført i rød murstein og brunbeiset panel.

Hovedbygningen sto ferdig i 1957, men ble totalrehabilitert i 2003-2004. Bygget består av 2-3 etasjer, og omkranser et lukket atrium med gress, beplantning og en terrasse i tre og betong. Selve bygget er oppført i rød murstein og grorudgranitt, og i rehabiliteringsprosjektet ble alle dører og vinduer skiftet ut. Hovedbygningen rommer 5.-7. klasse, smågrupper, arbeidsplasser for lærerne, kontor, mediatek, datarom, naturfagrom, kunst- og håndverk og heimkunnskap.

Utenpå hovedbygningen er det satt opp en glassgang som forbinder hovedbygget og nybygget med en gangbru ("skywalk"). Glassgangen er utført i glass og stål med utenpåliggende spileverk i tre. I tilknytning til denne er det også satt opp et heistårn i rød murstein.

Skolens gymsal ligger i et eget bygg som også inneholder Nordtvet bad. Gymsalen ble rehabilitert i 2002, med nytt gulvbelegg, garderober og dusjanlegg.

Skolegården


Skolen har et stort uteareale med mulighet for mange aktiviteter. Skolegården er delt i to hovedområder: Atriet i nybygget er skolegård for 1.-4. trinn. Rundt hovedbygget ligger den store skolegården, som er for 5.-7. trinn. Skolegården har en spennende planløsning med ulike høydeforskjeller og ”rom” i ulike materialer som asfalt, brostein, granitt, treplattformer og grøntarealer med beplantning.

Atriet i nybygget er laget som en åpen bok, der tre trappetrinn utgjør sidene på boken. En brosteinslagt stripe gjennom skolegården er falsen, og to store granittstein er bokryggen. Spredt rundt i skolegården finner vi flere matematiske tegn som +, - og = utformet som tredimensjonale steinskulpturer. En stor steinskulptur av bokstaven A er "på vei ut" av boken.

Sommeren 2014 ble det startet et arbeid for å rehabilitere uteområdet. Det har blitt etablert nye lekeområder, og det er satt opp en rekke nye lekeapparater, husker og klatrestativer.